[AMOLAD] Bonus: Quà mừng 5000+ Subscribers

Tác giả gợi ý nhạc: I’m making believe – Ella Fitzgerald

886d0271c6364c56b1ab8e1107acd0c099549e9fcd47481eabba7ec86bb635cd2298fc5581634b17a51c1d531d8cf6d28d9fd902e05c4f27a6a1186931c9612125e26f94d5924ab48ba5f173827718d0

Tác giả: Ai đó đã tìm thấy bản gốc: imgur.com/gallery/uyMqi